СТЕНА НА УСПЕХА


eBIZ + RFID
РАЗРАБОТВАНЕ НА МОДЕЛ НА ДАННИ И РЕФЕРЕНТНА АРХИТЕКТУРА ЗА ОБМЕН НА ДАННИ В ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИЙИ

Творчески индустрии, производствени индустрии :: ИКТ развитие, развитие на бизнес модели, интелигентен анализ на данни

Модната индустрия на ЕС (текстил/обувки) е част от творческите индустрии, които представляват бизнес сектор, който всяка година възлиза на 500 милиарда евро в Европа.

1,6 милиона работници и повече от 173 000 компании (повечето от които малки и средни предприятия) участват пряко или косвено в това производство и дистрибуция на текстилни/облекла и обувки, със сложна интеграция на много различни участници в целия дизайн-производство – верига за продажба. Липсата на цифрова интеграция на всички различни участници създава сериозни трудности за МСП, които са изложени на риск да бъдат откъснати от европейските и глобалните вериги за създаване на стойност.

Целта на нашата работа беше да предоставим ефективно решение за интегриране и обмен на данни, базирано на разработването на модел на данни и референтна архитектура, eBIZ-4.0, еволюция на стандартния eBIZ, интегриран с използването на добре позната RFID технология в два ключови сектора на модната индустрия (текстил/облекло и обувки).

Тази работа ще позволи потока от цифрова информация по многостепенни интелигентни и гъвкави вериги за доставки, които засилват сътрудничеството между МСП и голямата индустрия и търговията на дребно, повишавайки качеството и разширяването на сътрудничеството между марките и МСП, превръщайки последните от просто (заменими) доставчици на SKU (Stock Keeping Units) в партньори за проектиране, производство и разпространение на продукти с цифрова идентичност.

Крайната цел на разработването на модела на данни и референтната архитектура беше да се достави пакет от софтуерни продукти и услуги (поддържащи множество парадигми като обмен на данни peer-to-peer, както и SCM портали), който естествено поддържа многослойни стоки и потоци от данни чрез RFID и eBIZ стандарт в стабилен и устойчив подход, насочен към МСП и техните ITC системи и свързващ по общи канали за търговия на дребно продуктите, идващи от сектора на обувките и текстилните облекла.