СТЕНА НА УСПЕХА


БИО-БИФЕР
РАЗВИТИЕ НА ТЕКСТИЛНИ И ОБУВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ ВЪЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЛИГНОЦЕЛУЛОЗНИ ОТПАДЪЦИ

Биологични индустрии :: Лаборатория за иновации на материали

За да предоставим на сектора на текстила и обувките нови продукти на био основа, ние проектирахме и разработихме технологично решение за заместване на памучните (и евентуално вискозни) влакна в сектора на текстила и обувките.

Продуктът, разработен в нашата лаборатория за иновации на материали, се основава на използването на лигноцелулозни отпадъци, получени от обработката и манипулирането на дървесина и производството, обработката и рециклирането на хартия. Получихме влакно, което може да бъде вплетено в тъкан, която да се използва в текстила и в избрани компоненти на обувки (като платнената подплата или покритието на вътрешната стелка).

Основните предимства на влакната на био основа са:

  •  Без зависимост от вариациите на световния пазар на памук (количество и цена), като се гарантира, че влакната се трансформират в тъкани за 100% устойчиви текстилни и обувни компоненти, както и директно заместване на влакната.
  • Принос към управлението на промишлените отпадъци от дърводобивната и хартиената промишленост.
  • Лесно въвеждане в производството на компоненти за текстил и обувки: не са необходими нови машини или допълнителни операции по обработка/производство.

След първото публично разпространение на тази технология, DESINOPE беше избран за Climate-KIC Accelerator 2016, европейска програма, фокусирана върху подпомагането на МСП с иновативни и икономически жизнеспособни индустриални решения, които допринасят за борбата с климатичните проблеми.